ข้อตกลงระดับการบริการ หรือ Service Level Agreement (SLA) เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ เว็บโฮสติ้ง/เว็บเซิร์ฟเวอร์ ในที่นี้คือ บริษัท โพลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น จำกัด (จากนี้ไปจะเรียกว่า "บริษัท") และผู้ใช้บริการคือ "ลูกค้า" เพื่อตกลงถึงระดับคุณภาพของการให้บริการ ดังนี้

1. ด้านการบริการ (Service)

1.1 ฝ่ายขายและฝ่ายบัญชี

ลูกค้า สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง ดังนี้

ช่องทางรายละเอียดช่วงเวลา
โทรศัพท์0-2694-02998:30 - 17.30 น.
อีเมล*sales@porar.com และ billing@porar.com24 ชม.
Live Chat*Facebook Chat24 ชม.

1.2 ฝ่ายบริการลูกค้า

ลูกค้า สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง ดังนี้

ช่องทางรายละเอียดช่วงเวลา
โทรศัพท์0-2694-0299, 0-2694-01778:30 - 19.00 น.
อีเมล*support@porar.com24 ชม.
Live Chat*Facebook Chat24 ชม.

*ช่องทางแนะนำ

ปัจจุบัน ช่องทาง อีเมล และ Live Chat เป็นช่องทางแนะนำ เนื่องจากสามารถยืนยันตัวตน และส่งข้อมูลได้อย่างสะดวก

2. การรับประกันการทำงานของบริการ (Uptime)

การรับประกันการทำงานของบริการเว็บโฮสติ้งและเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Uptime) อยู่ที่ระดับ 99.9% โดยคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยรายเดือน อาทิ เช่น 1 เดือน ควรมีช่วงเวลาหยุดทำงานของบริการ (Downtime) ไม่เกิน 1 ชม. 25 นาที

3. การสำรองข้อมูล (Backup)

3.1 บริการพื้นที่เว็บไซต์ (Shared Hosting)

จะมีการสำรองข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ โดยสำรองย้อนหลัง 3 สัปดาห์

3.2 บริการคลาวด์และเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว (Cloud Server & Dedicated Server)

จะมีการสำรองข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ โดยสำรองย้อนหลัง 3 สัปดาห์ และสำรองรายวันอีก 1 ชุด โดยการสำรองข้อมูลนี้ จะต้องได้รับความยินยอม จากลูกค้า ก่อน เนื่องจากบริการนี้ เป็นลักษณะเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA)

หากลูกค้าไม่ยินยอมให้ทำสำเนาสำรองข้อมูล บริษัท จะไม่มีการสำรองข้อมูลไว้

3.3 บริการอีเมล (Email Service)

บริการอีเมล จะไม่มีการ สำรองข้อมูลไว้ เนื่องจากข้่อมูลทั้งหมด มีการเข้าออกตลอด และเป็นข้อมูลส่วนตัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) อีกทั้งอีเมล มีลักษณะข้อมูลที่ถูกดึงไปเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกค้า ผ่านโปรแกรมอีเมล เป็นส่วนใหญ่

3.4 การจัดเก็บล็อก (Logging)

บริษัท มีการจัดเก็บข้อมูลล็อก ระยะเวลา 90 วัน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

4. การชดเชยและการแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทจะรับผิดชอบต่อลูกค้า ในกรณี ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นรายไป โดยค่าชดเชยสูงสุด ไม่เกินยอดค่าบริการที่ลูกค้าใช้งาน 1 ปี

ในกรณีที่เกิดช่วงเวลาหยุดทำงาน (Downtime) เกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ทางบริษัท จะไม่คิดค่าบริการในเดือนนั้น และจะเพิ่มเวลาการใช้งานให้ฟรีอีก 1 เดือน ซึ่งทางบริษัท จะแสดงความรับผิดชอบต่อการหยุดทำงาน อันเกิดจากความผิดพลาดจากทางบริษัทเท่านั้น และสิทธิการเรียกร้องชดเชยนี้ จะต้องแจ้งในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน โดยบริษัทจะสงวนสิทธิ์และพิจารณาเป็นรายไป

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

แก้ไขล่าสุด 1 ธันวาคม 2566